Za vas / Pravila in pogoji sodelovanja

Organizator nagradne igre je Rihter d.o.o., Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji (v nadaljevanju: organizator).

Prejete informacije se uporabljajo za namen nagradne igre in za namene neposrednega trženja (naročilo prijava na e-novice). Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator.

Nagradna igra poteka od vključno 9.12.2021 do vključno 22.12.2021 oziroma od časa najave objave o nagradni igri do časa objave nagrajencev (“obdobje izvajanja”). Objava nagrajenca/nagrajenke nagradne igre bo potekala 22.12.2021 na Facebook profilu podjetja.

Pogoji za sodelovanje

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da je udeleženec seznanjen in se strinja z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Za sodelovanje v nagradni igri veljajo zgolj omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo: polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sicer je nagradna igra namenjena ženskam.

Sodelovanje

V nagradni igri sodelujete tako, da v komentar označite prijatelja ter nam zaupate svoj najljubši prostor v hiši.

22.12.2021 bo organizator med vsemi sodelujočimi v nagradni igri s pomočjo računalniškega žreba izžrebal zmagovalce/zmagovalke, ki bo za nagrado prejeli eno izmed naslednjih nagrad:

1. Palični mešalnik Bosch, CleverMixx Dip & Dressing 600 W Bela, Vivid Green, MSM2623G (v vrednosti 46,90 EUR z ddv)
2.Palični mešalnik Bosch, CleverMixx Dip & Dressing 600 W Bela, Vivid Green, MSM2623G (v vrednosti 46,90 EUR z ddv)
3. Stoječi mešalnik VitaPower Serie 2, 450 W Srebrna, MMB2111S (v vrednosti 46,90 EUR z ddv)
4. Stoječi mešalnik VitaPower Serie 2, 450 W Srebrna, MMB2111S (v vrednosti 46,90 EUR z ddv)

Komisijo sestavljajo:
Saša Jazbec., predsednik komisije

Eva Rihter, članica komisije

Nagrade

1. Palični mešalnik Bosch, CleverMixx Dip & Dressing 600 W Bela, Vivid Green, MSM2623G (v vrednosti 46,90 EUR z ddv)
2.Palični mešalnik Bosch, CleverMixx Dip & Dressing 600 W Bela, Vivid Green, MSM2623G (v vrednosti 46,90 EUR z ddv)
3. Stoječi mešalnik VitaPower Serie 2, 450 W Srebrna, MMB2111S (v vrednosti 46,90 EUR z ddv)
4. Stoječi mešalnik VitaPower Serie 2, 450 W Srebrna, MMB2111S (v vrednosti 46,90 EUR z ddv)

Objava nagrajencev/nagrajenk in prevzem nagrade

Zmagovalci nagradne igre bodo objavljeni 22.12.2021 na Facebook profilu podjetja, kontaktirani pa bodo preko zasebnega sporočila.

V primeru, da nagrajenka/nagrajenec v roku 7 delovnih dni od poziva organizatorja za pridobitev podatkov ne bo oddala popolnih podatkov, potrebnih za predajo nagrade, do nagrade ne bo upravičena, temveč bo nagrada ostala nepodeljena. Organizatorja se v tem primeru razreši vsakršnih obveznosti do nagrajenca in lahko svobodno razpolaga z nagrado.

Izročitev nagrade

Nagrajenka/nagrajenec je organizatorju dolžan/a v roku 7 dni po tem, ko se je organizatorju že odzvala na obvestilo, da je bila/bil izžrebana/izžreban, posredovati vse ustrezne dokumente za prevzem nagrade, sicer se šteje, da se nagradi odpoveduje. V kolikor nagrajenka/nagrajenec organizatorju igre posreduje nepopolno izpolnjene zahtevane podatke v časovnem roku, se prav tako šteje, da se nagrajenka/nagrajenec nagradi odpoveduje in le-ta ostane nepodeljena.

Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Zaradi brezplačnega sodelovanja v nagradni igri ni možno uveljavljati niti finančnih niti drugih zahtevkov sodelujočih do organizatorja. Nagrada ni izplačljiva v gotovini prav tako zanjo ni možno zahtevati nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati. Nagrada ni prenosljiva. Formalnosti za predajo nagrade se rešujejo posamično z nagrajenko. Organizator ne odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajenke zaradi prevzema nagrade.

Vrednost nagrade  predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da izključi te osebe iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajenki/nagrajencu naknadno odvzame nagrada, ali zahteva nazaj že izplačana oz. izročena nagrada.

Izključitev odgovornosti

Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočim nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. Nadalje organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov.

Organizator je odgovoren samo za škodo, ki bi nastala naklepno ali zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih obveznosti. Navedeno ne velja za škodo nastalo v primeru smrti, telesnih poškodb ali poslabšanja zdravja.

Predčasna prekinitev nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov pravilno izvajanje igre ni mogoče zagotoviti. V primeru, da se prekine igra zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: SODELUJEMin privolitvijo.

Sodelovanje udeležencev/udeleženk v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznic v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeležencev/udeleženk in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam niti Facebook-u.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez da bi predhodno zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec sklene in je skladen s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev/nagrajenk se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem/nagrajenko se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Bazo sodelujočih v nagradni igri bo podjetje Rihter d.o.o. hranilo za čas treh let, in sicer do 22.12.2024. Po navedenem roku organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Udeleženkam so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoča lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@rihter.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega/sodulejočo izloči iz nagradne igre.

Udeleženci/udeleženke igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njeni podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na e-naslov info@rihter.si.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženke prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženka o tem tudi obveščena. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženka ne nosi nobenih stroškov.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

Drugo

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico kadar koli, nenapovedano in brez posebnega predhodnega obvestila spremeniti Pravila nagradne igre, če to zahtevajo pravni ali dejanski razlogi.

Pritožbe, ki se nanašajo na izvedbo nagradne igre, je potrebno v roku 14 dni od nastalega vzroka, z navedbo imena nagradne igre, v pisni obliki posredovati na naslov organizatorja: Rihter d.o.o., Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji.

Prepozno vložene pritožbe in pritožbe sporočene preko telefona se zavržejo in ne bodo upoštevane. Pravdni postopek je izključen.

V primeru, da so posamezne določbe teh Pravil nagradne igre neučinkovite ali le-to postanejo, to ne vpliva na pravnomočnost ostalih pogojev o sodelovanju. Nadomesti jih ustrezen pravno veljavni predpis, ki namenu neveljavne določbe najbolje ustreza.

Za presojo pravil nagradne igre se uporablja slovensko pravo. Pristojno je Okrajno sodišče v Celju.

Ljubno ob Savinji, 8.12.2021

Rihter d.o.o.