Projektiranje in načrti

nacrtovanje-hise-rihterOd zamisli do izgradnje montažne hiše je »dolga pot«, ki zahteva vrsto poslovnih del in nalog.

Zato vam podjetje Rihter nudi celotno podporo – od samega začetka zasnove do izgradnje hiše na ključ. Veseli smo, da vam s tem lahko prihranimo nemalo časa in skrbi.

Projektiranje

Idejna zasnova (IDZ)

Najprej preverimo lokacijske zmožnosti lege objekta na zemljišču.

V ta namen potrebujemo nekatere dokumente:

 • geodetski načrt,
 • aktualno lokacijsko informacijo,
 • pomembna je pravica graditi (urejeno lastništvo gradbene parcele ali eventualno vpisana stavbna pravica v zemljiško knjigo).

Po pridobitvi dokumentov se pripravi idejna zasnova, pri kateri se upoštevajo vsi navedeni dokumenti in želje investitorja o njegovi sanjski hiši.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Nadaljuje se delo iz idejne zasnove, hkrati pa se upoštevajo tudi projektni pogoji.

Elementi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja:

 • vodilna mapa,
 • načrt arhitekture (tloris temeljev in vseh etaž, risba strehe, dva pravokotna prereza in risba fasade),
 • načrt gradbenih konstrukcij (za stanovanjske hiše izjava odgovornega projektanta o stabilnosti objekta),
 • elaborati (geomehansko poročilo, elaborat geodetskega načrta, zasnova požarne varnosti, elaborat o učinkoviti rabi energije v stavbah, elaborat zaščite pred hrupom v stavbah)
 • načrt električnega priključka, strojnih priključkov (npr. plinovod) in telekomunikacijskih priključkov – po potrebi,
 • drugi gradbeni načrti – po potrebi.

Projekt za izvedbo (PZI)

Projekt za izvedbo je izpopolnjen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se lahko objekt izvede.

Te dopolnitve se nanašajo zlasti na:

 • tehnično poročilo načrtov s popisom količin materiala in opreme,
 • podrobne tehnične rešitve in detajle posameznih načrtov (v tem delu projekta se tudi naredi statični izračun – v prejšnjih fazah je presoja stabilnosti),
 • risbe načrtov, kot so risbe temeljev, armaturne risbe s pozicijskimi načrti, risbe izolacij, risbe prebojev, raznih drugih detajlov itd.

Po končani gradnji se lahko izdela Projekt izvedenih del (PID). Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih sprememb in odstopanj ter dejansko izvedenih del od stanja, kot je bilo predvideno s projektom PGD in PZI.

Izdelava delavniških načrtov

Na osnovi projekta hiše v podjetju Rihter izdelamo delavniške načrte, ki jih skupaj s kupcem še enkrat pregledamo in uskladimo. Za montažni del konstrukcije se projekt za izvedbo (poimenovali ga bomo delavniški načrt) pripravlja skupaj s tehnologom, ki usklajuje zahteve arhitekture, statike, tehnologije izvedbe, strojnih in elektroinštalacij za vašo hišo.

Po potrditvi delavniških načrtov s strani kupca sledi izdelava dokumentacije za proizvodnjo. Celotna izdelava in izvedba hiše se vnaprej predvidita in izrišeta v specialnem računalniškem programu.

Po predaji projekta za izvedbo sledi gradnja objekta.

Izdelava hiše v proizvodnji: izdelava montažnih elementov v proizvodnji poteka na hidravličnih montažnih mizah, krojenje vseh stenskih, stropnih in strešnih konstrukcij pa se vrši na CNC-stroju, ki zagotavlja maksimalno točnost izdelave.

Naslednji korak: Gradnja betonskega dela

 

 

Potek gradnje: | Izbor parcele in hiše | Podpis pogodbe | Projektiranje in načrti | Betonski del | Montažni del | Primopredaja objekta